หัวข้อกิจกรรม อ่าน
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
1161
22 พ.ค. 60 14:43:08   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1196
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
1186
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
1186
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1161
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
1185
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1167
5 พ.ค. 60 12:09:32
 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
1175
5 พ.ค. 60 10:54:31
 บูรณาการการเรียนคู่การทำงาน
1186
4 พ.ค. 60 14:06:14
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการทำงาน
1196
4 พ.ค. 60 14:01:32
 ปฐมนิเทศ นศ. คณะบริหารฯ
1170
4 พ.ค. 60 13:55:44
 ปฐมนิเทศ นศ. 2560
1160
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
1162
4 พ.ค. 60 13:26:26
 กิจกรรมอบรมแกนนำกรรมการนักศึกษา
1165
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
1173
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
1175
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
1153
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
1193
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
1155
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
1165
11 ม.ย. 60 16:47:32
 วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
1145
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
1187
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
1183
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
1186
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
1172