หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง 2563)