สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 2559) 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 2563
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง 2563)