สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ)
สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.)
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ