• ผศ.ประกายดาว     พันธ์พิพัฒน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์เอมีลี่ เวสท์บรุค สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์ศิโรรัตน์     พลไชย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์วิชุดา     สวัสดี สังข์ทองหลาง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ผศ.สุนิดา    เกิดหนุนวงศ์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อาจารย์รัชนิกร    วรรณสถิตย์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อาจารย์พัชราวดี     กุลบุญญา สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.ดร.ประไพพิศ     เลียบสื่อตระกูล สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.สุจิตตรา    หงษ์ยนต์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อาจารย์รวิ     กลางประพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.ฤติมา     มุ่งหมาย สาขาวิชาการบัญชี
 • อาจารย์ ดร.วิรัญญา สุทธิกุล สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.นวลปราง    ขันเงิน สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.ดร.วิกานดา     เกษตรเอี่ยม สาขาวิชาการตลาด
 • อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ    พลศรี สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.อุมารินทร์     ราตรี สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.บุษยมาส     ชื่นเย็น สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.วรรณณา     ปิยะรัตน์มานนท์ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.วิลารักข์    อ่อนสีบุตร สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.ศุภกัญญา     เกษมสุข สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.วลัยพร     สุขปลั่ง สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.อัญญาณี   อดทน สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.อำไพ     ยงกุลวณิช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • อาจารย์ศุภเทพ     สติมั่น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • อาจารย์ไมตรี     ริมทอง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • ผศ.ดร.สัณชัย     ยงกุลวณิช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • ผศ.ดร.ปิยนุช     วรบุตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • อาจารย์รติ    ท่าโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • อาจารย์ ดร.นิภา     ชุณหภิญโญกุล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อาจารย์ภราดา     บุญรมย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ผศ.ดลฤดี    พลมิตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อาจารย์มัลลิกา    บุตรทองทิม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ผศ.อมรรัตน์    พรประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อาจารย์เจริญ     โสภา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ผศ.วันวิสา    มากดี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผศ.ดร.ฐิติพร     อุ่นใจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล     ปรมัตถ์วรโชติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผศ.ดร.อนันต์     สุนทราเมธากุล สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผศ.วรนุช    กุอุทา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์    โชติวนิช หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ผศ.ดร.อโณทัย     หาระสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • รศ.ดร.นลินี      ทองประเสริฐ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ผศ.ดร.อัยรดา    พรเจริญ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ผศ.บดินทร์ภัทร์    สุนบุญรัตน์ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • อาจารย์พรชัย     วีระนันทาเวทย์ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • ผศ.กฤตยกมล     ธานิสพงศ์ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • ผศ.อโนชา     สุวรรณสาร สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • อาจารย์อรพิน วงศ์ก่อ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • อาจารย์ศิริมล แสนสุข สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • อาจารย์ศราวุธ   ชินาภาษ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • ผศ.อดุลยเดช    ตันแก้ว สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • อาจารย์ธนศิตา     ลี้หิรัญญพงศ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • ผศ.เกรียงศักดิ์     รักภักดี สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • ผศ.พัฒนศักดิ์     ปทุมวัน สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • อาจารย์ปราโมชย์ นามวงศ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • อาจารย์ขนิษฐา     ศิลาโชติ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • ผศ.ดร.นรีนุช    ยุวดีนิเวศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.ดร.จตุรงค์     ศรีวงษ์วรรณะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.ดร.พิมุกต์     สมชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์    แซ่ลี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • รศ.ดร.ประนอม     คำผา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์     ควรรู้ดี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • ผศ.ดร.ก้องเกียรติ     สหายรักษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี