ปัจฉิมฝึกงาน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดย ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
จากนั้นนักศึกษาจะได้ถอดบทเรียนการเรียนรู้จากสถานที่ฝึกประสบการณ์ และนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม และ คุณสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม


ภาพกิจกรรม


Share this post