หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 9 ก.ค. 67 ณ ห้อง 15-205 ต้อนรับนักศึกษา จากราชอาณาจักรกัมพูชา 11 ก.ค. 67 08:26:08
 วันที่ 9 ก.ค. 67 ณ ห้อง 15-205 ต้อนรับนักศึกษา จากราชอาณาจักรกัมพูชา
10
วันที่ 4 ก.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 ก.ค. 67 08:23:17
 วันที่ 4 ก.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
วันที่ 3 ก.ค. 67 อธิการบดี นำบุคลากรสำรวจพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 ก.ค. 67 08:21:08
 วันที่ 3 ก.ค. 67 อธิการบดี นำบุคลากรสำรวจพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 ก.ค. 67 08:18:47
 วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ การประชุมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 11 ก.ค. 67 08:16:55
 วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ การประชุมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
5
วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567 11 ก.ค. 67 08:14:35
 วันที่ 2 ก.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1/2567
5
วันที่ 1 ก.ค. 67 ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE 2567 11 ก.ค. 67 08:12:22
 วันที่ 1 ก.ค. 67 ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE 2567
5
วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 11 ก.ค. 67 08:09:27
 วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
6
วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมอินทนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?แนวทางการเขียนหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 11 ก.ค. 67 08:07:18
 วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมอินทนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?แนวทางการเขียนหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
6
วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 11 ก.ค. 67 08:04:55
 วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6
วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ก.ค. 67 08:02:40
 วันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 11 ก.ค. 67 08:00:45
 วันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567
5
วันที่ 19 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 11 ก.ค. 67 07:58:49
 วันที่ 19 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
7
วันที่17 มิ.ย.67 ณ ห้อง8201 โครงการสร้างอัตลักษณ์วิศวกรสังคม 11 ก.ค. 67 07:56:15
 วันที่17 มิ.ย.67 ณ ห้อง8201 โครงการสร้างอัตลักษณ์วิศวกรสังคม
5
ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาสู่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10 ก.ค. 67 10:47:33
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาสู่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6
วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ บ้านหนองคู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 10 ก.ค. 67 10:45:28
 วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ บ้านหนองคู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5
วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ บ้านหนองคู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 10 ก.ค. 67 10:42:53
 วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ บ้านหนองคู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5
วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี 10 ก.ค. 67 10:40:19
 วันที่ 5 ก.ค. 67 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี
4
วันที่ 3-4 ก.ค. 67 ณ บ้านคูขาด โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม 10 ก.ค. 67 10:38:02
 วันที่ 3-4 ก.ค. 67 ณ บ้านคูขาด โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม
5
BBA FIRST DATE 10 ก.ค. 67 10:34:47
 BBA FIRST DATE
4
 วันที่ 27 มิ.ย. 67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการตลาด 10 ก.ค. 67 10:25:34
  วันที่ 27 มิ.ย. 67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการตลาด
6
วันที่ 20 มิ.ย.67 ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 10 ก.ค. 67 10:19:05
 วันที่ 20 มิ.ย.67 ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6
25 มิ.ย. 67 ณ หอประชุมไพรพะยอม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 10 ก.ค. 67 10:15:29
 25 มิ.ย. 67 ณ หอประชุมไพรพะยอม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6
22 มิ.ย. 67 ณ ห้องเรียน MBA1 การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) 10 ก.ค. 67 10:09:06
 22 มิ.ย. 67 ณ ห้องเรียน MBA1 การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.)
5
14 มิ.ย. 67 ณ ตำบลหัวดอน ลงพื้นที่โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 10 ก.ค. 67 09:59:59
 14 มิ.ย. 67 ณ ตำบลหัวดอน ลงพื้นที่โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
5