กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้นำนักศึกษาฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์ประจำสาขาวิชา และเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดกา


ภาพกิจกรรม


Share this post