ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยให้มีขวัญกำลังใจในการทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และบูรณาการท้องถิ่นต่อไป


ภาพกิจกรรม


Share this post