วิสัยทัศน์
บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนด
พันธกิจหลักไว้ 5 ด้านดังนี้คือ

1.     ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสาและมีความรัก ผูกพันต่อท้องถิ่น

2.     ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

3.     บริการวิชาการหรือวิชาชีพโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับเครือข่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติ

4.     ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

5.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Modern Education, Excellent BBA

SMART  Culture

 

S : Safe to Say

: พูดได้ ปลอดภัย

M : Model

: เป็นตัวอย่างที่ดี

A : Accountability

: เป็นเจ้าของ รับผิดชอบ

R : Respect

: เคารพผู้อื่น

T : Timely 

: ตรงต่อเวลา