วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ :

เพื่อให้การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนด
พันธกิจหลักไว้ 6 ด้านดังนี้คือ

1.      ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จิตอาสาและมีความรัก ผูกพันต่อท้องถิ่น

2.      บริการวิชาการหรือวิชาชีพโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับเครือข่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3.      ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

4.      ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.      สืบสานโครงการในพระราชดำริ ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

6.      พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

  1.      บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จิตอาสาและมีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อก้าวไปสู่สากล

  2.      มีระบบการบริการวิชาการ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบสานโครงการ ในพระราชดำริ ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

  3.      งานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่น

  4.      มีระบบสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  5.      มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  6.      มีการบริหารจัดการให้เป็นองค์การแห่งความสุข มีสุขภาวะที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล