วิสัยทัศน์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นองค์กรการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมภิบาล
พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้านดังนี้คือ


 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณค่า มีคุณธรรม จิตอาสาและมีความรัก ผูกพันต่อท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
 3. ให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพโดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับเครือข่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของคณะฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
 1. บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มึความรู้คู่คุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อก้าวไปสู่สากล
 2. มีงานวิจัย และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิดบัณฑิตและการบริการวิชาการ
 3. มีระบบการบริการวิชาการ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบสานโครงการในพระราชดำริได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีระบบสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการเป็งองค์กรที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล