MKT รับการตรวจประเมินฯ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะ ให้เกียรติมาตรวจประเมินฯ สาขาวิชาการตลาด ในโอกาสนี้ อ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post