หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เปิดศูนย์ความงาม DERMINET โครงการศูนย์ความงามจำลอง โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลา 24 ม.ย. 67 09:28:20
 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เปิดศูนย์ความงาม DERMINET โครงการศูนย์ความงามจำลอง โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลา
52
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ 24 ม.ย. 67 09:26:28
 วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้
57
วันที่ 13 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรมไลฟ์สด CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อม 24 ม.ย. 67 09:23:08
 วันที่ 13 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรมไลฟ์สด CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อม
53
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธียกฉัตรพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณา 24 ม.ย. 67 09:20:50
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธียกฉัตรพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณา
52
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด 24 ม.ย. 67 09:17:35
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด
49
วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการพิจารณาอนุมั 24 ม.ย. 67 09:15:11
 วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการพิจารณาอนุมั
56
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ อ 24 ม.ย. 67 09:10:19
 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ อ
48
วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.ประนอมคำผา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับฟังนโยบายเพื่อพัฒนาคณะฯสู่เป้าหมาย เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิท 24 ม.ย. 67 09:07:41
 วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.ประนอมคำผา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับฟังนโยบายเพื่อพัฒนาคณะฯสู่เป้าหมาย เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิท
45
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผศ.อัญญาณี 24 ม.ย. 67 09:03:32
 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผศ.อัญญาณี
56
วันที่ 8 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเกษร ปัตตา หัวหน้าฝ่ายบุคคล และบุคลากร บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาฝึกประ 24 ม.ย. 67 09:00:01
 วันที่ 8 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเกษร ปัตตา หัวหน้าฝ่ายบุคคล และบุคลากร บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาฝึกประ
58
วันที่ 4 ก.พ. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของ ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชากา 24 ม.ย. 67 08:58:32
 วันที่ 4 ก.พ. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของ ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชากา
53
วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 08:53:06
 วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56
วันที่ 1 ก.พ. 67 ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช บรรณาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสารฯ เผยแพร่ปีที่ 11 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ณ ห้องประช 24 ม.ย. 67 08:51:51
 วันที่ 1 ก.พ. 67 ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช บรรณาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสารฯ เผยแพร่ปีที่ 11 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ณ ห้องประช
54
วันที่ 1 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การทำงานแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและก 24 ม.ย. 67 08:50:36
 วันที่ 1 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การทำงานแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและก
52
นศ.นิเทศศาสตร์ UBRU รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป SME Challenge Season 19 ม.ย. 67 14:20:39
 นศ.นิเทศศาสตร์ UBRU รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป SME Challenge Season
78
กิจกรรมพัฒนานักบัญชีสู่ชุมชน (ACC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(Flagship project) 2567 19 ม.ย. 67 14:19:23
 กิจกรรมพัฒนานักบัญชีสู่ชุมชน (ACC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(Flagship project) 2567
66
การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2/2566 19 ม.ย. 67 14:17:55
 การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2/2566
86
เตรียมพร้อมสู่ TA,CPA 19 ม.ย. 67 14:16:33
 เตรียมพร้อมสู่ TA,CPA
96
กิจกรรม BBA โฟโต้บูธ บริการถ่ายภาพให้แก่ว่าที่บัณฑิต โดยช่างภาพนิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 14:14:45
 กิจกรรม BBA โฟโต้บูธ บริการถ่ายภาพให้แก่ว่าที่บัณฑิต โดยช่างภาพนิเทศศาสตร์
82
วันที่ 23 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 19 ม.ย. 67 14:12:55
 วันที่ 23 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
82
บริการถ่ายภาพฟรี เชิญชวนพี่ๆบัณฑิตร่วมถ่ายภาพกับ BBA โฟโต้บูธ ชั้น 1 อาคารเรียน 15 นะคะ 19 ม.ย. 67 14:11:22
 บริการถ่ายภาพฟรี เชิญชวนพี่ๆบัณฑิตร่วมถ่ายภาพกับ BBA โฟโต้บูธ ชั้น 1 อาคารเรียน 15 นะคะ
79
รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง ?จากอ 19 ม.ย. 67 14:09:42
 รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง ?จากอ
72
วันที่ 18 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 โดยอาจารย์ประจำสายนิเทศชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้างาน การ 19 ม.ย. 67 14:08:06
 วันที่ 18 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 โดยอาจารย์ประจำสายนิเทศชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้างาน การ
74
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ผู้สอน อ.รติ ท่าโพธิ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง โครงงานการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นัก 19 ม.ย. 67 14:06:21
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ผู้สอน อ.รติ ท่าโพธิ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง โครงงานการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นัก
61
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ศิลปะการแสดง ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับสังคม 19 ม.ย. 67 14:04:50
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ศิลปะการแสดง ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับสังคม
77