หัวข้อกิจกรรม อ่าน
22 ก.ย. 65 14:25:35
 วันที่ 19 ก.ย 65 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562
147
22 ก.ย. 65 14:22:16
 วันที่ 18 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:รายงานตัวพร้อมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
87
29 ส.ค. 65 22:25:59   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 วันที่ 9 ก.ค. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. : ปฐมนิเทศนักศึกษา MBA.
847
22 ก.พ. 65 09:47:13
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2564
846