หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์? 14 มิ.ย. 67 15:19:49
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์?
19
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ? 14 มิ.ย. 67 15:16:43
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ?
15
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ? 13 มิ.ย. 67 16:22:11
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ?
16
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล? 13 มิ.ย. 67 16:18:43
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล?
12
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ? 13 มิ.ย. 67 16:16:04
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ?
13
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 13 มิ.ย. 67 16:10:56
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
13
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป? 13 มิ.ย. 67 16:08:55
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป?
11
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:27:09
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี?
16
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:24:12
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี?
16
10 มิ.ย. 67 15:36:34
 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 10 มิ.ย. 67 15:15:54
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
15
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? 10 มิ.ย. 67 15:12:11
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?
19
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั 10 มิ.ย. 67 15:08:28
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั
15
วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา 6 มิ.ย. 67 15:52:05
 วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา
15
วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!!   BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:50:23
 วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!! BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB
14
วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:48:25
 วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB
17
วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:46:11
 วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:43:21
 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 67 15:38:01
 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 10 6 มิ.ย. 67 15:34:53
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 10 "ACBA 2024"
15
Welcome to BBA UBRU 6 มิ.ย. 67 15:32:26
 Welcome to BBA UBRU
17
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้ 6 มิ.ย. 67 15:30:19
 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้
14
เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 6 มิ.ย. 67 15:27:17
 เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
11
วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 67 15:25:22
 วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15
21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล 21 พ.ค. 67 13:12:10
 21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล
54