หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ม.ย. 62 10:35:07   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
999
29 ม.ย. 62 10:30:26   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมประเมินผล/ตัดสินแผนธุรกิจ
982
29 ม.ย. 62 10:26:34
 กิจกรรมตลาด"สร้างสุขคูเมือง"
971
29 ม.ย. 62 10:16:29   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ เรียนรู้นอกสถานที่
990
29 ม.ย. 62 10:05:15
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12562
979
29 ม.ย. 62 10:01:50
 กิจกรรมเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
987
29 ม.ย. 62 09:58:44   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 อบรมฝึกปฏิบัติ ?การกู้ชีพ (CPR)?
990
29 ม.ย. 62 09:52:54   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมโชว์เคสในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ
998
29 ม.ย. 62 09:49:14   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ComArt สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
990
24 ม.ย. 62 09:45:05   สาขาวิชาการบัญชี
 ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
991
24 ม.ย. 62 09:41:48   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 B.ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
999
24 ม.ย. 62 09:39:07   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
984
23 ม.ย. 62 15:27:03   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IBMสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
995
23 ม.ย. 62 15:23:20   สาขาวิชาการตลาด
 MKTสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
995
26 มี.ค. 62 09:12:35   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
997
26 มี.ค. 62 09:09:04   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GMสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
983
26 มี.ค. 62 09:05:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 โครงการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
978
8 มี.ค. 62 09:32:47   สาขาวิชาการบัญชี
 โครงการวิปัสสนากับนักบัญชี
973
8 มี.ค. 62 09:29:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 (KM) รายวิชาการจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
986
4 มี.ค. 62 11:17:34
 การแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20
984
4 มี.ค. 62 11:11:37
 วันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
981
4 มี.ค. 62 11:09:04
 ประชุมสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด
1000
4 มี.ค. 62 11:05:37
 ประกวดสแตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ กีฬานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ (20)
995
4 มี.ค. 62 10:59:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
989
4 มี.ค. 62 10:56:26
 การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนอกพื้นที่
989