หัวข้อกิจกรรม อ่าน
25 ธ.ค. 61 15:14:11
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
1138
25 ธ.ค. 61 14:51:50
 HUG-UEAY-DER
1156
25 ธ.ค. 61 14:48:35
 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ
1203
25 ธ.ค. 61 14:44:49
 มหกรรมบริการวิชาการชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ
1123
25 ธ.ค. 61 09:51:09
 ประชุมผู้นำนักศึกษา
1187
24 ธ.ค. 61 14:21:55
 ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา
1190
24 ธ.ค. 61 14:16:25
 ประกวดน้องหล้าคำแพง รอบมหาวิทยาลัย
1177
24 ธ.ค. 61 14:13:02
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
1195
11 ก.ย. 61 11:55:12
 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ อุตสาหกรรมภาคที่ ๗
1160
11 ก.ย. 61 11:54:16
 โครงการประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
1172
11 ก.ย. 61 11:53:03
 การอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สำเร็จตามระเบียบฯ
1188
11 ก.ย. 61 11:52:21
 อบรมฏิบัติการ ?การสื่อข่าวผ่านสื่อดิจิทัล?
1192
11 ก.ย. 61 11:51:39
 สัมมนาพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การในยุคThailand4.0
1166
11 ก.ย. 61 11:51:00
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1156
11 ก.ย. 61 11:50:02
 แข่งขัน ?การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี?
1164
11 ก.ย. 61 11:49:22
 การประกวด Digital Business Startup Pitching Contest 2018
1197
11 ก.ย. 61 11:48:40
 การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
1169
11 ก.ย. 61 11:48:05
 กิจกรรมการแข่งขัน HR YOUNG ปีที่ 4 Training RoadMap
1184
11 ก.ย. 61 11:47:31
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด
1184
11 ก.ย. 61 11:46:51
 การประกวดนักขายมืออาชีพ
1147
11 ก.ย. 61 11:46:08
 การประกวดคลิป หัวข้อ:สาระบันเทิงทางเลือกกับการสร้างโอกาสทางอาชีพ
1185
11 ก.ย. 61 11:45:31
 การแข่งขันทักษะการใช้ Excel
1197
11 ก.ย. 61 11:44:09
 การสัมมนามาตรฐานการบัญชี
1147
11 ก.ย. 61 11:42:45
 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ทางธุรกิจ
1185
11 ก.ย. 61 11:41:54
 การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1179