หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 30 มี.ค. 67 ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชน 24 ม.ย. 67 11:40:07
 วันที่ 30 มี.ค. 67 ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชน
62
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 11:29:55
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัชสินี กำแมด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567 24 ม.ย. 67 11:28:22
 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัชสินี กำแมด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567
65
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567 24 ม.ย. 67 11:25:42
 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567
65
9 เม.ย. 67 แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok ในกิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 24 ม.ย. 67 11:23:42
 9 เม.ย. 67 แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok ในกิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
62
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ 24 ม.ย. 67 10:15:23
 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ
64
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ม.ย. 67 10:13:55
 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลสำหรับง
65
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตรจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ด 24 ม.ย. 67 10:08:47
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตรจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ด
68
วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการวางแผนการเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยากรโดย นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม MONEY COACH) ผู้ช 24 ม.ย. 67 10:07:45
 วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการวางแผนการเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยากรโดย นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม MONEY COACH) ผู้ช
61
วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เข้ารับรางวัลเพชรราชธานี และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้า 24 ม.ย. 67 10:05:58
 วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เข้ารับรางวัลเพชรราชธานี และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้า
57
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ?รางวัลเพชรราชธานี? ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มีผู้ได้รับรางวั 24 ม.ย. 67 10:04:50
 วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ?รางวัลเพชรราชธานี? ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มีผู้ได้รับรางวั
63
วันที่ 19 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเ 24 ม.ย. 67 10:02:54
 วันที่ 19 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเ
57
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกทีจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM Forum และนิทรรศการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะบริหารธุร 24 ม.ย. 67 10:01:42
 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกทีจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM Forum และนิทรรศการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะบริหารธุร
55
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้อง common room อาคารเรียน 8 ชั้น 1 24 ม.ย. 67 10:00:44
 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้อง common room อาคารเรียน 8 ชั้น 1
58
วันที่ 15 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2568 โดยได้รับเกียรติจาก 24 ม.ย. 67 09:59:32
 วันที่ 15 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2568 โดยได้รับเกียรติจาก
62
วันที่ 11 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 09:57:25
 วันที่ 11 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
57
วันที่ 3 มี.ค. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT) วิทยากร โดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และ   อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 24 ม.ย. 67 09:55:43
 วันที่ 3 มี.ค. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT) วิทยากร โดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และ อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3
55
วันที่ 27 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ขับร้อง) และ นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป (หมอแคน) ผู 24 ม.ย. 67 09:54:24
 วันที่ 27 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ขับร้อง) และ นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป (หมอแคน) ผู
58
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ รวมถึงเสนอนโยบ 24 ม.ย. 67 09:52:48
 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ รวมถึงเสนอนโยบ
57
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำค 24 ม.ย. 67 09:51:28
 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำค
58
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อตรวจสอบค 24 ม.ย. 67 09:49:23
 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อตรวจสอบค
52
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดี และ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดีและงานอาคารคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญ 24 ม.ย. 67 09:44:54
 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดี และ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดีและงานอาคารคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญ
53
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะ 24 ม.ย. 67 09:43:34
 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะ
51
วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ 24 ม.ย. 67 09:41:21
 วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ
51
วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ 24 ม.ย. 67 09:32:56
 วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ
56