คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2458 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูขั้นต่ำ ของโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับทั้งสถานที่และชื่อสถานศึกษา โดยสังเขปดังนี้

พ.ศ. 2501 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็น วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 จัดตั้งคณะวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาได้แก่

                   1.   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

                   2.   ภาควิชาประวัติศาสตร์

                   3.   ภาควิชาภูมิศาสตร์

                   4.   ภาควิชาสังคมวิทยา

                   5.   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง เป็นต้นกำเนิดของคณะวิทยาการจัดการ
หรือคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นมีคณาจารย์ อยู่ 2  ท่าน คือ

                   1.   นายธานิน  ญาณพิทักษ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2523)

                   2.   รองศาสตราจารย์บุญยืน  ชัยสุโรจน์  ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นคนแรก (ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2560)

พ.ศ. 2527 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองแบ่งภาควิชาออกเป็น 2 ภาควิชา
คือ ภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขึ้นกับคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ซึ่งได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาการจัดการ”  ได้เปิดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป โดยรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก และเป็นรุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ทำให้คณะมีบุคลากรเพิ่มขึ้นทั้งจากที่ย้ายมาจากคณะต่าง ๆ และการรับอาจารย์เพิ่มโดยใช้อาคารเรียน 4 ชั้น 2 เป็นสำนักงานคณะ
ซึ่งบุคลากรในขณะนั้นประกอบด้วย

                   1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลาด  เลียววิจักษณ์  (ถึงแก่กรรมปี พ.ศ. 2546) 

                   2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์  ย้ายมาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ (เกษียณอายุราชการ) 

                   3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  นิติศักดิ์  ย้ายมาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ (ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561)

                   4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท  ภาวะบุตร (ถึงแก่กรรมปี พ.ศ. 2538)

                   5.   ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ (เกษียณอายุราชการ) 

และได้รับอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก  3  ท่าน  คือ 

                   6.   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี

                   7.   รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

                   8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  กวีนัฏธยานนท์ (เกษียณอายุราชการ)

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538 คณะวิทยาการจัดการจึงเป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ เปิดสอนในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ จึงได้เปิดสอนเพิ่มจากเดิมในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2545 เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ

พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. 2547 ทำให้คณะวิทยาการจัดการ
มีฐานะเทียบเท่า “กอง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ”

พ.ศ. 2549       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

พ.ศ. 2553       เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. 2555       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2558       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

พ.ศ. 2560       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2563       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                        1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์                   

                        2.  ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ         

                              3.  รองศาสตราจารย์บุญยืน  ชัยสุโรจน์

                             4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์            พ.ศ. 2535 - 2538

                             5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลาด  เลียววิจักษณ์          พ.ศ. 2538 - 2539

                       6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์           พ.ศ. 2539 - 2547

7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองใบ  สุดชารี             พ.ศ. 2547 – 2550

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี              พ.ศ. 2550 - 2554

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ         พ.ศ. 2554 – 2558

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี      พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

 

             คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน  ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกดังนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่

                             1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง 2563)

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

                                   7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                                   8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                                   9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

                                   1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

                                   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ