• นางสาวประไพ     ใจเพียร เจ้าหน้าที่คณะ
 • นางสาวรัตติยา     พื้นนวล นักวิชาการศึกษา
 • นางสาวบัวสอน     คำงาม นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวเบญจมาภรณ์    ถวิลไพร เจ้าหน้าที่คณะ
 • นางสาวพิไลวรรณ     ดอนตาเหล็ก เจ้าหน้าที่คณะ
 • นางสาววาสนา    สิทธิผล เจ้าหน้าที่คณะ
 • นางสาววิไลวรรณ    รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่คณะ
 • นายนิธิกร     บริพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นายอุทัย     หวานใจ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
 • นายเฉลิม     พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางสาววิชุดา กาญจนารักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางวิไล     สายแวว เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นายอังคาร    ดอนใหญ่ เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางสาวธัชสินี     กำแมด นักวิชาการศึกษา
 • นางสาวยุภา จำปี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นายพงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
 • นายประยูร ล้อมไธสง เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางพิศมัย  หลักรัตน์ เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางอรศรี ล้อมไธสง เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล เจ้าหน้าที่คณะ
 • นางสาวบุญแตง ศิลาอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำตึก
 • นายศาสตร์ศิลป์ ทองแรง นักวิชาการศึกษา