• นางประไพ     ใจเพียร
 • นางสาวรัตติยา     พื้นนวล
 • บัวสอน     คำงาม
 • เบญจมาภรณ์    ถวิลไพร
 • พิไลวรรณ     ดอนตาเหล็ก
 • นางสาววาสนา    สิทธิผล
 • วิไลวรรณ    รัตนวรรณ
 • นายนิธิกร     บริพันธ์
 • นายอุทัย     หวานใจ
 • นายนนทวัฒน์     สิมตะมะ
 • นายเฉลิม     พูลเพิ่ม
 • นางอมรรัตน์     ถนอมพันธ์
 • นางวิไล     สายแวว
 • นายอังคาร    ดอนใหญ่
 • ธัชสินี     กำแมด
 • ยุพา จำปี
 • นายพงษ์ศิริ ลาฤทธิ์
 • นายประยูร ล้อมไธสง
 • นางพิสมัย  หลักรัตนื
 • นางกนกนันท์ จำปาทอง
 • นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล