หัวข้อกิจกรรม อ่าน
24 ม.ค. 62 11:34:38
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ E-English Learning online
1151
24 ม.ค. 62 11:27:27
 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ มรภ.อบ
1201
24 ม.ค. 62 11:24:28
 ประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
1185
24 ม.ค. 62 11:17:22
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 BANIC2018
1211
24 ม.ค. 62 11:08:55
 ประชุมประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานปีใหม่
1199
24 ม.ค. 62 11:05:01
 ต้อนรับ คณะฯศึกษาดูงานจาก สปป.ลสาว
1182
24 ม.ค. 62 10:39:36
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
1188
24 ม.ค. 62 10:29:51
 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
1199
24 ม.ค. 62 10:25:35
 ประชุมBANIC 2018
1184
24 ม.ค. 62 10:20:36
 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
1168
24 ม.ค. 62 10:14:26
 กิจกรรมวันชาติ
1188
3 ม.ค. 62 11:52:57
 Morning talk@BBA.UBRU
1198
3 ม.ค. 62 11:47:39
 BBA@UBRU Business Camp#4
1191
3 ม.ค. 62 11:44:29
 #BBA@UBRU Business Camp#3
1191
3 ม.ค. 62 11:40:48
 BBA@UBRU Business Camp#2
1161
3 ม.ค. 62 11:37:04
 BBA@UBRU Business Cam#2
1198
3 ม.ค. 62 11:31:24
 กิจกรรมฐานจากพี่ๆ BBA@UBRU
1205
3 ม.ค. 62 11:25:42
 กิจกรรม BBA@UBRU Business Cam
1208
3 ม.ค. 62 11:20:40
 ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 42561
1156
3 ม.ค. 62 11:16:21
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 42561
1163
3 ม.ค. 62 11:13:40
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม #BBABusinessCamp
1188
3 ม.ค. 62 11:10:04   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom Show Case รายวิชาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการงานในสำนักงาน
1189
3 ม.ค. 62 11:04:40
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
1184
3 ม.ค. 62 11:02:04
 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
1183
3 ม.ค. 62 10:51:42   สาขาวิชาการบัญชี
 ccounting Show Case ในรายวิชาหลักการบัญชี 1
1188