พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

     คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดการความรู้ทางวิชาการ (KM) ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Road to be”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพเป้าหมายของนักศึกษา
2.เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ

     คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางที่ดี ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Road to be โดย ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการโดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 40 คน

ผลการดำเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Road to be
1. คณาจารย์มีความตระหนัก เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพเป้าหมายของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. คณาจารย์มีความเข้าใจ และรู้จักการนำข้อมูลจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ข้อมูลความถนัด ความสามารถพิเศษ อาชีพเป้าหมายของนักศึกษา มาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละบุคคล
3. คณาจารย์แต่ละหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิค และกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่ใช้ที่นำไปสู่อาชีพเป้าหมายในปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. คณาจารย์ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ
5. หลักสูตรได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่นำไปสู่อาชีพเป้าหมายเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป
6. คณะฯ ได้แนวทางในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น