หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 17 มี.ค. 66 13:22:18   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้
1223
วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC) 17 มี.ค. 66 13:20:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC)
1192
วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี 17 มี.ค. 66 13:19:49   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี
1225
วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  รายวิชา การเงินธุรกิจ 17 มี.ค. 66 13:11:42   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชา การเงินธุรกิจ
1197
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนะแนวน้อง ๆ 17 มี.ค. 66 13:10:28   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนะแนวน้อง ๆ
1186
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรม BBA รักการอ่าน 17 มี.ค. 66 13:09:00
 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรม BBA รักการอ่าน
1199
วันที่ 9 ? 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน อย. และมาตรฐานใบจดแจ้ง 17 มี.ค. 66 13:08:07
 วันที่ 9 ? 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน อย. และมาตรฐานใบจดแจ้ง
1179
วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน 17 มี.ค. 66 13:06:45
 วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน
1184
วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) 17 มี.ค. 66 13:05:32   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC)
1199
วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ อาชีพการออกแบบและพัฒนา Content ทางธุรกิจ 17 มี.ค. 66 13:04:11
 วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ อาชีพการออกแบบและพัฒนา Content ทางธุรกิจ
1192
วันที่ 9 มี.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ 17 มี.ค. 66 13:03:05
 วันที่ 9 มี.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ
1203
วันที่ 9 มีนาคม 2566 show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 17 มี.ค. 66 13:01:49   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 วันที่ 9 มีนาคม 2566 show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1197
วันที่ 8 มีนาคม 2566 การจัดการทั่วไป ชั้นปี 1 ใช้หลัก 4P ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ 17 มี.ค. 66 13:00:18   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 8 มีนาคม 2566 การจัดการทั่วไป ชั้นปี 1 ใช้หลัก 4P ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
1183
วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในรายวิชา กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 มี.ค. 66 12:59:00   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชา กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1192
วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 17 มี.ค. 66 12:57:34   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1203
วันที่ 7 มีนาคม 2566 มอบรางวัลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2565 17 มี.ค. 66 12:56:05
 วันที่ 7 มีนาคม 2566 มอบรางวัลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2565
1186
วันที่ 7 มี.ค. 66  กิจกรรม Guy & Girl BBA SMART 17 มี.ค. 66 12:54:33
 วันที่ 7 มี.ค. 66 กิจกรรม Guy & Girl BBA SMART
1209
วันที่ 4 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening 17 มี.ค. 66 10:17:26
 วันที่ 4 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening
1181
วันที่ 4 มี.ค. 66 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2/1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 มี.ค. 66 10:16:29
 วันที่ 4 มี.ค. 66 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2/1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1173
วันที่ 3 มี.ค. 66 การแข่งขันกีฬาราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ สนาม UBRU HAPPINESS STADIUM 17 มี.ค. 66 10:15:35
 วันที่ 3 มี.ค. 66 การแข่งขันกีฬาราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ สนาม UBRU HAPPINESS STADIUM
1169
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   17 มี.ค. 66 10:14:34   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1201
วันที่ 1 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 มี.ค. 66 10:13:30
 วันที่ 1 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1185
วันที่ 25 ? 26 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace) 17 มี.ค. 66 10:11:11
 วันที่ 25 ? 26 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace)
1174
วันที่ 28 ก.พ. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC) 17 มี.ค. 66 10:10:23   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 28 ก.พ. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (ACC)
1195
วันที่ 25 ก.พ. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening 17 มี.ค. 66 10:08:47
 วันที่ 25 ก.พ. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ English for speaking and listening
1198