BACC & ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

    สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี ผศ.หทัยรัตน์
ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิด 
    สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การบัญชี การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา จำนวน 300 คน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BBA.UBRU/#


ภาพกิจกรรม


Share this post