ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2

   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่ เกียรติบัตร และของที่ระลึก แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ดังนี้
1. ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนคณาจารย์
3. อ.รวิ กลางประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
4. อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย
5. อ.นวลปราง ขันเงิน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                                                              6. อ.อดุลยเดช ตันแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. อ.ดร.อโณทัย หาระสาร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9. อ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ นักวิจัยดีเด่นด้านความร่วมมือกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ
11. ผศ.มาลิณี ศรีไมตรี นักวิจัยดีเด่นด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
12. อ.ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
13. ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ นักวิจัยดีเด่นด้านคุณภาพงานวิจัย และประโยชน์ของผลงาน                                                                                                                                                

    นอกจากนี้ยังได้มอบของที่ระลึกแก่ ผศ.วิกานดา เกษตรเอืี่ยม เพื่อขอบคุณในโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2560 และกล่าวต้อนรับบุคลากรที่มาสังกัดคณะ ได้แก่ อ.เกรียงไร ดำรงสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ นางบุญแตง ศิลาอ่อน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารเรียน 15 

   จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการบริหาร การบริการ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3


ภาพกิจกรรม


Share this post