ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่ดีมีความสุข กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.ศันธยา กิตติโกวิท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ แนะนำการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และนำเยี่ยมชมคณะฯ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.901358400001985.1073742393.100003835012962&type=3


ภาพกิจกรรม


Share this post