หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง 2558)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรใหม่ 2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี  (หลักสูตรใหม่ 2564)