หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 พ.ค. 64 14:36:36
 มอบเกียรติบัตรกีฬานักศึกษา BBA Sport Smart 2021
965
11 พ.ค. 64 14:30:15
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬา BBA Sport Smart
957
11 พ.ค. 64 14:27:24
 กิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาการสร้างสรรค์และผลิตโฆษณา
984
11 พ.ค. 64 14:24:24
 การนำเสนอโปรเจคภาพยนต์สั้น
984
11 พ.ค. 64 14:21:04
  คณาอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
974
11 พ.ค. 64 14:18:08
 กิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
981
11 พ.ค. 64 14:09:36
 กิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาการวางแผนการตลาด
973
11 พ.ค. 64 13:59:05
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case
984
11 พ.ค. 64 13:56:24
 กิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1009
11 พ.ค. 64 13:53:04
  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital
987
11 พ.ค. 64 13:50:33
 กิจกรรม BBA Show Case ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในรายวิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
946
11 พ.ค. 64 13:46:34
 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม BBA Show Case
987
11 พ.ค. 64 13:41:26
  BBA Show Case
989
11 พ.ค. 64 13:33:42
 สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน
983
11 พ.ค. 64 13:29:53
 การอบรมและฝึกปฏิบัติ ?การส่งเสริมทักษะอาชีพยุคดิจิทัล
961
11 พ.ค. 64 13:24:07
 BBA Sport Smart
981
11 พ.ค. 64 13:21:14
 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล BBA Sport Smart
974
11 พ.ค. 64 13:18:35
 การอบรมหัวข้อ
1019
11 พ.ค. 64 13:13:34
 การอบรมหัวข้อ
985
11 พ.ค. 64 13:09:47
 กิจกรรม Marketing on tour
986
11 พ.ค. 64 10:32:01
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
941
11 พ.ค. 64 10:28:04
 อบรมหัวข้อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสีเขียว
1000
11 พ.ค. 64 10:25:13
 นักศึกษา ร่วมอบรมหัวข้อ การพัฒนาแบรนด์ศิลปะของการเล่าเรื่อง (Art of story Telling) และ Content Marketing
977
11 พ.ค. 64 10:22:24
 อบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือทาง E-marketing สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
982
11 พ.ค. 64 10:19:18
 เสวนาหัวข้อ Keys to Success สร้างธุรกิจให้ปังด้วยโลกดิจิทัล
1000