หัวข้อกิจกรรม อ่าน
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
834
11 ม.ย. 60 16:47:32
 วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
837
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
850
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
847
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
851
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
858
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
838
5 ม.ย. 60 15:06:17   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 พัฒนาศักยภาพชุมชน
833
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
861
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
841
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
847
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
836
2 ม.ย. 60 14:00:16
 งานเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs
846
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
838
28 มี.ค. 60 14:29:28
 สัมภาษณ์นักศึกษาเรียนดี
842
23 มี.ค. 60 17:25:16
 บทสัมภาษณ์นักศึกษากิจกรรมเด่น
838
23 มี.ค. 60 12:16:53
 ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
850
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
838
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
845
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
839
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
849
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
834
13 มี.ค. 60 16:49:35   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Buzz Team
842
13 มี.ค. 60 08:48:44   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน
847
13 มี.ค. 60 08:46:27   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 เยาวสตรีดีเด่น
843