คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ

    ผศ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ ให้เกียรตินำบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 8201 โดยมี อ.ไมตรี ริมทอง อ.ปราโมชย์ นามวงศ์ อ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภาพกิจกรรม


Share this post