หัวข้อกิจกรรม อ่าน
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
838
1 มิ.ย. 60 11:03:27
 GM รับการตรวจประเมินฯ
849
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
836
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
834
23 พ.ค. 60 13:11:16
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
857
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
844
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
848
22 พ.ค. 60 14:43:08   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
844
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
857
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
849
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
833
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
838
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
836
5 พ.ค. 60 12:09:32
 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
849
5 พ.ค. 60 10:54:31
 บูรณาการการเรียนคู่การทำงาน
840
4 พ.ค. 60 14:06:14
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการทำงาน
852
4 พ.ค. 60 14:01:32
 ปฐมนิเทศ นศ. คณะบริหารฯ
836
4 พ.ค. 60 13:55:44
 ปฐมนิเทศ นศ. 2560
834
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
839
4 พ.ค. 60 13:26:26
 กิจกรรมอบรมแกนนำกรรมการนักศึกษา
842
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
846
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
845
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
848
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
835
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
844