หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ก.ย. 62 09:08:12   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 การประกวดโครงงาน แนวคิดต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล (BCom)
1187
11 ก.ย. 62 09:05:08   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Knowledge contest 2019 (MKT)
1197
11 ก.ย. 62 09:02:39   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HR Young (HRM)
1198
11 ก.ย. 62 08:59:34   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ศาสตร์และศิลป์นิเทศศาสตร์ (CommArts)
1212
11 ก.ย. 62 08:57:25   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการจัดการทั่วไป (GM)
1158
11 ก.ย. 62 08:53:41   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 การถ่ายภาพและการตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Light room (CommArts)
1164
11 ก.ย. 62 08:49:06   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 แข่งขันทักษะ Microsoft Excel (BCom)
1178
11 ก.ย. 62 08:46:34   สาขาวิชาการตลาด
 The Best salesman 2019 (MKT)
1172
10 ก.ย. 62 16:42:40
 ประชุมคณาจารย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดงาน ACBA 2019
1181
10 ก.ย. 62 16:38:24
 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ?บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 5?
1176
10 ก.ย. 62 16:01:15
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
1136
10 ก.ย. 62 15:53:27   สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการความร่วมมือกับ บมจ.สยามแม็คโคร
1170
10 ก.ย. 62 15:46:25
 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตำบลคำไฮใหญ่
1169
10 ก.ย. 62 15:42:53
 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ BBA GAMES
1166
10 ก.ย. 62 15:40:12
 แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ
1210
10 ก.ย. 62 14:06:37
 BBA น้องหล้าคำแพง 2019
1194
10 ก.ย. 62 14:02:32
 BBA Freshy Boy & Girl 2019
1210
10 ก.ย. 62 13:58:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
1208
10 ก.ย. 62 13:54:53   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1164
10 ก.ย. 62 13:51:51   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจฯ
1305
10 ก.ย. 62 13:47:39
 โครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา
1159
9 ก.ย. 62 11:20:23
 กิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562
1165
9 ก.ย. 62 11:09:44   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1175
9 ก.ย. 62 11:07:13
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1163
18 ส.ค. 62 23:04:57   สาขาวิชาการบัญชี
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)
1158