หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ม.ย. 62 11:23:46   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IBM Show Case วิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ
1179
29 ม.ย. 62 11:18:27
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนัดพบตลาดแรงงาน
1172
29 ม.ย. 62 11:16:39
 สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562
1261
29 ม.ย. 62 11:13:13   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 CommArts Show Case วิชาการบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
1178
29 ม.ย. 62 11:05:55
 มอบบัวกระด้ง & โยน EM Ball ช่วยบำบัดน้ำเสีย
1161
29 ม.ย. 62 11:03:42   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case วิชาแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
1166
29 ม.ย. 62 11:01:17
 ประชุมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 TQF
1163
29 ม.ย. 62 10:59:18   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 CommArts Show Case วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
1191
29 ม.ย. 62 10:56:31
 โครงการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 2562
1184
29 ม.ย. 62 10:53:52   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case วิชาการบริหารค่าตอบแทน
1178
29 ม.ย. 62 10:44:30   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show case กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1197
29 ม.ย. 62 10:35:07   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
1197
29 ม.ย. 62 10:30:26   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมประเมินผล/ตัดสินแผนธุรกิจ
1195
29 ม.ย. 62 10:26:34
 กิจกรรมตลาด"สร้างสุขคูเมือง"
1185
29 ม.ย. 62 10:16:29   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ เรียนรู้นอกสถานที่
1203
29 ม.ย. 62 10:05:15
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12562
1193
29 ม.ย. 62 10:01:50
 กิจกรรมเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
1180
29 ม.ย. 62 09:58:44   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 อบรมฝึกปฏิบัติ ?การกู้ชีพ (CPR)?
1194
29 ม.ย. 62 09:52:54   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมโชว์เคสในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ
1194
29 ม.ย. 62 09:49:14   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ComArt สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1196
24 ม.ย. 62 09:45:05   สาขาวิชาการบัญชี
 ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1186
24 ม.ย. 62 09:41:48   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 B.ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1188
24 ม.ย. 62 09:39:07   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1188
23 ม.ย. 62 15:27:03   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IBMสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1190
23 ม.ย. 62 15:23:20   สาขาวิชาการตลาด
 MKTสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1195