กิจกรรม "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต (KM)"

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต (KM) ในประเด็น “แนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สังคมปัจจุบัน และนโยบายของมหาวิทยาลัย” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต และเพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะที่ดีพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต (KM) ขึ้น

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมจะมี 2 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 การอบรมแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต และช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช และมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณาจารย์ (ตัวแทนหลักสูตร) และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 19 คน

 

ผลการดำเนินโครงการ

1.1 คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

1.2 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.3 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.4 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 คณะฯ ได้นำได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลติบัณฑิต เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์นำองค์ความรู้นี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปี 2564 

1.6 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรปี 2564 ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทุกหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ผ่านการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

ไฟล์เอกสารคู่มือขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร