นักศึกษาจิตอาสา BBA UBRU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1467149853422834&set=pcb.1467150440089442&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB6wFkCY2EWsiL-hA3k9dZZl5zBMlGegvYfGvuRq1IZ_T6qWdfxScnbtskFvdMhmdb3dTvSv0SWxW4K

#นักศึกษาจิตอาสา #BBAUBRU
วันที่ 10 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้ร่วมบรรจุกระสอบทรายช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ที่กิจเจริญไทย โฮมมาร์ท จังหวัดอุบลราชธานี และขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ไปส่งนักศึกษาในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


Share this post