ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวบ้าน ที่ประสบอุทกภัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1467170000087486&set=pcb.1467171510087335&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAlFsduOwAisx1FbXlmKJglFBdpddIg_QjCm-1k_sUt8CgbhC_lOPJsVk5QlWmHdOkpJI43EONiEZ52

เมื่อวันวันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ อาจารย์ศิริมล แสนสุข พร้อมด้วยนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. และร่วมด้วยศูนย์อาสากู้ภัยอินทรีย์พิทักษ์ กองบิน 21 ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวบ้าน ที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าเมือง ได้แก่ จุดบ้านโนนสวางหมู่ 6 จุดบ้านสว่าง หมู่ 5 จุดบ้านยางกระเดา ตำบลท่าเมือง และจุดบ้านดงบัง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post