ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1466944930109993&set=pcb.1466943483443471&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC4bCUNLntD5STzZPvbbpaeKI4pk3a68Ot3cGttsmbnwGugAxbtvIwl9mpAH2BHNd3fScYfW8-Smpac

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา จากสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ที่บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด


ภาพกิจกรรม


Share this post