การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1449297915208028&type=3

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสรุป ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ๔.๕๖ คะแนน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.คำภีร์ นิลแสง กรรมการ 
5. อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารย์กฤตยกมล ธานิสพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๘ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post