หัวข้อข่าว อ่าน
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 89
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 152
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 86
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 85
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 75
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 83
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 139
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 187
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 83
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 67
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 62
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 143
22 มิ.ย. 60 08:44:25  24 มิ.ย. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 85
21 มิ.ย. 60 13:52:39  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาทีการ 2544 84
9 มิ.ย. 60 16:09:52  เชิญร่วมประชุมวิชาการ ณ เมือง Ahwaz 131
9 มิ.ย. 60 15:54:23   คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 152
9 มิ.ย. 60 15:48:27  อาจารย์ และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 224
9 มิ.ย. 60 15:32:25  มก. เชิญส่งบทความวิจัย 142
9 มิ.ย. 60 15:16:08  คำสั่ง และสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 219
9 มิ.ย. 60 15:07:04  ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 123
9 มิ.ย. 60 15:01:59  สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 112
9 มิ.ย. 60 14:48:38  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ 104
8 มิ.ย. 60 15:00:08  เชิญสมทบทุนวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน 128
8 มิ.ย. 60 14:49:50  อ่านข่าว วช. http://www.nrct.go.th 83
8 มิ.ย. 60 13:41:58  เชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" 105