หัวข้อข่าว อ่าน
5 ก.ค. 60 13:38:24  นศ. คณะบริหารฯ ร่วมรำสืบสานประเพณีแห่เทียน 83
4 ก.ค. 60 09:13:33  คัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี และครูดีชายขอบ 55
4 ก.ค. 60 09:07:41  คัดเลือก "ครูดีปูชนียบุคคล" 46
3 ก.ค. 60 08:49:35  สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาการบัญชี 40
1 ก.ค. 60 13:04:29  เชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 80
29 มิ.ย. 60 15:16:57  ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 72
28 มิ.ย. 60 13:53:00  ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ 86
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 39
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 114
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 55
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 42
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 37
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 49
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 74
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 115
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 39
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 34
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 28
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 108
22 มิ.ย. 60 08:44:25  24 มิ.ย. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 46
21 มิ.ย. 60 13:52:39  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาทีการ 2544 48
9 มิ.ย. 60 16:09:52  เชิญร่วมประชุมวิชาการ ณ เมือง Ahwaz 78
9 มิ.ย. 60 15:54:23   คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 100
9 มิ.ย. 60 15:48:27  อาจารย์ และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 119
9 มิ.ย. 60 15:32:25  มก. เชิญส่งบทความวิจัย 97