เชิญร่วมอบรม 2017 Train the Trainers

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 2017 Train the Trainers ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Facebook : นิเทศ at NIDA FmiLyrmN 0-2591-6461 - 5 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post