หัวข้อกิจกรรม อ่าน
14 ก.พ. 63 14:12:47
 BBA run @คูเมือง ?เเล่นคูเมืองเบิ่งควมฮุ่งเฮือง เมืองวัฒนธรรม?
1208
14 ก.พ. 63 13:57:12
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ep 2
1217
14 ก.พ. 63 13:52:17
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1226
14 ก.พ. 63 13:47:36
 สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1182
12 ก.พ. 63 11:38:18
 บริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1178
12 ก.พ. 63 11:27:43
 "นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร"ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ(กศ.บป)3/62
1185
12 ก.พ. 63 11:19:31
 GM Show case รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1214
12 ก.พ. 63 11:15:21
 CommArts Show case รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
1174
12 ก.พ. 63 11:12:30
 BCom Show case
1175
12 ก.พ. 63 11:09:35
 IBM Show case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
1166
12 ก.พ. 63 10:50:46
 MKT Show case รายวิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสิน
1186
12 ก.พ. 63 10:46:59
 HRM Show case
1194
12 ก.พ. 63 10:41:42
 CommArts Show case รายวิชาหลักการวิทยุกระจายเสียง
1187
12 ก.พ. 63 10:37:12
 MKT Show case รายวิชาสัมมนาทางการตลาด
1208
12 ก.พ. 63 10:31:40
 MKT Show case รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
1220
12 ก.พ. 63 10:28:10
 GMShow case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1222
12 ก.พ. 63 10:23:19
 ACC&BACC Show Case
1179
12 ก.พ. 63 10:20:00
 CommArtsShow case รายวิชาการสื่อสารการตลาด
1200
12 ก.พ. 63 10:16:33
 คณบดี มอบรางวัลคลิปจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Popular Vote 1/2562
1202
12 ก.พ. 63 10:13:47
 MKT Show case รายวิชาการจัดการตราสินค้า
1205
12 ก.พ. 63 10:10:46
 GM Show case คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
1181
12 ก.พ. 63 10:07:17
 GM Show case รายวิชาการจัดการข้ามวัฒนธรรม
1211
6 ก.พ. 63 10:36:54
 CommArts Show case ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
1187
6 ก.พ. 63 10:32:49
 IBM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจฯ
1207
6 ก.พ. 63 10:26:46
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BBA RUN @บ้านคูมือง
1208