ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 2 ต.ค. 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ และกรรมการผู้แทนคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 ตึก 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post