โครงการ BBA Mini Farmer สู่ผู้ประกอบการเจนใหม่

โครงการ BBA Mini Farmer สู่ผู้ประกอบการเจนใหม่
วันที่ 6 ต.ค. 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิด โครงการ BBA Mini Farmer สู่ผู้ประกอบการเจนใหม่ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.พูลทรัพย์ หวังดี ให้ความรู้แนะนำการเพาะเมล็ด ผักไฮโดรโปนิกส์ แนะนำการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยเมล็ดพันธ์ แก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #Modern Education #Excellent BBA #SMART Culture #BBA #UBRU


ภาพกิจกรรม


Share this post