พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ

วันที่ 28 ตุลาคม 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การวิจัย ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และบริการวิชาการ ณ ห้อง MBA1 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

28 October 2020, Faculty of Business Administration organized a Memorandum of Understanding at the Faculty Level on cooperation in Education, Student Development, Research, Professional expertise and Academic services among Associate Professor Dr.Jamnian Bunmak, Dean of the Faculty of Business Administration, Mae Jo University and Assistant Professor Dr.Hathairat Khuwrudee, Dean of the Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, at Room MBA1, 2nd Floor, 25 Years Agribusiness Building. Faculty of Business Administration Mae Jo University.

2020?10?28???????????????????????????????MOU???????????????????????????????????????????Jamnian Bunmak???????Hathairat Khuwrudee?? ??????MBA1?????????

 


ภาพกิจกรรม


Share this post