ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ทีได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรม ?Smart Start Idea by GSB Startup

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ทีได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 13 ทีม โดยสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กวดเรียบ 5 รางวัล ได้แก่
?รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Piggy gang
1. นางสาววัชราภรณ์ สุดถนอม
2. นางสาวพิชญาภา พลอาษา
3. นางสาวกรรณิการ์ กองสิน
--------------------------
?รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแก๊งแครอท
1. นางสาวศุภนุช ศรีทองขำ
2. นางสาวจิดาภา สิริโส
3. นางสาวศิรินภา โพธิสาร
--------------------------
?รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม 500 ผมก็เอา
1.นายณัฐพร แก้วสิงห์
2.นางสาวจิราวรรณ ชนะพาห์
3.นางสาวหฤทัย พิมา
4.นางสาวอรอุมา วรพิมพ์รัตน์
--------------------------
?รางวัลชมเชย ทีมFriends Five
1.นางสาวเก็จมณี ดอกไม้
2.นางสาวชาลินี บุญหลาย
3.นางสาวศศิประภา ออมทรัพย์
4.นางสาวกัญญาภัทรพิชชา ชูรัตน์
5.นางสาวสุกัญญา โยธาจันทร์
--------------------------
?รางวัลชมเชย ทีมหมอวิ่งตามหมี หมีตกใจ หมีวิ่งหนีหมอ
1. นายโชคพิพัฒน์ สายศิลป์
2.นายศราวุธ อุดมพืช
3.นายบรรพต นาเนาว์
4.นายกิตติ์ธเนศ โชติวัฒนกานต์กุล
--------------------------
?อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้
ขอขอบคุณโครงการดีๆ จากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการแข่งขันในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


Share this post