GM Show Case 2020

GM Show Case 2020
วันที่ 29 ต.ค. 63 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดกิจกรรม GM Show Case ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชาดังนี้ 1.รายวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้สอน ผศ.ดลฤดี จันทร์แก้ว 2.รายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม ผู้สอน อ.ภราดา บุญรมย์ 3.รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ ผู้สอน ผศ.อมรรัตน์ พรประเสริฐ 4.รายวิชา การจัดการคุณภาพ ผู้สอน อ.ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้นำเสนอการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC), นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อเตรียมการออกสู่ประชาคมอาเซียน, นำเสนอการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้น(กรณีศึกษา) และดสอบความรู้เป็นรายบุคคลด้านการจัดการคุณภาพในรูปแบบการจับเวลา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ อาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี +++++++++++++++ #GM #BBA #UBRU #ModernEducation #ExcellentBBA #SMARTCulture


ภาพกิจกรรม


Share this post