BCom,DBM Show Case 2020

BCom,DBM Show Case 2020
วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 09.00 - 11.000 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม BCom+DBM Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชาดังนี้ 1. รายวิชา กราฟิกและแอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2. รายวิชา การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ 3. รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ระบบธุรกิจดิจิทัล 4. รายวิชา โครงงาน 2 และโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง ภายในกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ในแต่ละชั้นปีได้นำเสนอผลงานของนักศึกษาและนำทักษะการเรียนรู้ในโปรแกรมในการเรียนการสอนของชั้นปีนั้น ๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภราดา บุญรมย์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี +++++++++++++++ #BCom+DBM #BBA #UBRU #ModernEducation #ExcellentBBA #SMARTCulture


ภาพกิจกรรม


Share this post