CommArts Show Case หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

CommArts Show Case หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 11.00-12.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม CommArts Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชา หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผู้สอน อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์ ภายในกิจกรรมได้ให้นักศึกษาแต่ละคนนำเสนอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ ห้องเรียน 7304 ชั้น 3 อาคารเรียน 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี +++++++++++++++ #CommArts #BBA #UBRU #ModernEducation #ExcellentBBA #SMARTCulture


ภาพกิจกรรม


Share this post