CommArts Show Case การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร

CommArts Show Case การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม CommArts Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชา การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังห์ทองหลาง ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้นำทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จำนวน 3 กลุ่ม ณ ห้องเรียน 7203 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี +++++++++++++++ #CommArts #BBA #UBRU #ModernEducation #ExcellentBBA #SMARTCultur


ภาพกิจกรรม


Share this post