แสดงความยินดีกับ น.ส.วิณมณี วันเทวี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 53

++เจ๋งสุดตัวแทนหนึ่งเดียวของ “ราชภัฏอุบลราชธานี”
ร่วมโครงการระดับประเทศ++
--------------------
วันที่ 21 ต.ค. 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และ น.ส.วิณมณี วันเทวี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับคัดเลือกที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 53 จัดโดย CP All ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ที่ The pine resort จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post