กิจกรรม MKT Show Case 2020

วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 13.30-16.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรม MKT Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้สอน ผศ.บุษยมาส ชื่นเย็น
ภายในกิจกรรมได้ให้นักศึกษานำเสนอการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบัญชี และเจ้าหน้าที่จากบริษัทสยามแมคโคร (มิตรแท้โชว์ห่วย)
ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา เพื่อคัดเลือก 3 กลุ่ม เข้าแข่งขันในรอบต่อไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
+++++++++++++++


ภาพกิจกรรม


Share this post