UBRU Innovation Club by GSB Startup 63

UBRU Innovation Club by GSB Startup 63
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบิดี ประธานเปิด กิจกรรม UBRU Innovation Club by GSB Startup กล่าวรายงานโดย อาจารย์อัสนี อำนวย (ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) กล่าวแสดความยินดี โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือผู้แทน กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 22 ต.ค. 63 ณ อาคาร 24 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยภายในกิจกรรมมีการมอบรางวัล แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โจทย์ประกวด “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน” จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Piggy gang ผลงาน food Health 1. นางสาววัชราภรณ์ สุดถนอม 2. นางสาวพิชญาภา พลอาษา 3. นางสาวกรรณิการ์ กองสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ -------------------------- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแก๊งแครอท ผลงาน อาหารเพื่อสุขภาพ 1. นางสาวศุภนุช ศรีทองขำ 2. นางสาวจิดาภา สิริโส 3. นางสาวศิรินภา โพธิสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ -------------------------- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม 500 ผมก็เอา ผลงาน ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 1.นายณัฐพร แก้วสิงห์ 2.นางสาวจิราวรรณ ชนะพาห์ 3.นางสาวหฤทัย พิมา 4.นางสาวอรอุมา วรพิมพ์รัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ -------------------------- รางวัลชมเชย ทีมFriends Five ผลงาน Barber Shop 1.นางสาวเก็จมณี ดอกไม้ 2.นางสาวชาลินี บุญหลาย 3.นางสาวศศิประภา ออมทรัพย์ 4.นางสาวกัญญาภัทรพิชชา ชูรัตน์ 5.นางสาวสุกัญญา โยธาจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ -------------------------- รางวัลชมเชย ทีมหมอวิ่งตามหมี หมีตกใจ หมีวิ่งหนีหมอ ผลงาน กีฬาอีสปอร์ต (Esports) 1. นายโชคพิพัฒน์ สายศิลป์ 2.นายศราวุธ อุดมพืช 3.นายบรรพต นาเนาว์ 4.นายกิตติ์ธเนศ โชติวัฒนกานต์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ -------------------------- อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ #สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post