กิจกรรม IBM Show Case 2020

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม IBM Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจ ผู้สอน ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล
ภายในกิจกรรมได้จำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานในทุกๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร มีการแต่งกาย มารยาท การตอบคำถาม การพูดสัมภาษณ์งาน
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุจิตตรา หงษ์ยนต์ ประธานกรรมการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ พลศรี และผศ.ศุภกัญญา เกษมสุข ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ณ ห้อง Creative Thinking Space ชั้น 1 อาคารเรียน 15 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
+++++++++++++++


ภาพกิจกรรม


Share this post